Наукові публікації Оксани Романівни Ясній


  1. С. І. Климнюк, в. Б. Ясній, О. Р. Ясній. Вплив антибіотикотерапії на мікрофлору різних біотопів у пацієнтів, хворих на цукровий діабет//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2021. – №2. – C. 83 – 86. DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.12206

  2. Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Ясній О.Р. Проведення ОСКІ: погляд викладачів старших курсів / Актуальні аспекти вищої медичної освіт за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» Навчально-науковий посібник (за редакцією проф. Л.С. Бабінець) 2021. - С. 441 – 453.

  3. N.I. Korolchuk, O.O. Vorontsov, O.R. Yasniy. Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту // ME. – 2020. - С. 18-23.

  4. Ясній О.Р., Семенюк Р.В., Насалик Р.Б. Визначення фізичної тренованості у студентів за допомогою гарвардського степ-тесту/ Підсумкова LXІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського 13 червня 2019 року. 2019 –С. 33.

  5. 5schemic stroke subtypes: some aspects of apoptosis in acute phase of brain infarction / N. Sokhor, S. Shkrobot, L. Milevska-Vovchuk, O.Venger, O. Yasniy // Romanian Journal of Neurology. – 2019. - 18(4). P.191-199. DOI:10.37897/RJN.2019..

  6. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase / S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, L. S. Milevska-Vovchuk, I. Ya. Krynetska, M. I. Marushchak, L. V. Shkrobot, O. R. Yasnij // Запорожский медицинский журнал. - 2018. - Т. 20, № 1. - С. 41-46. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики сімейної медицини / Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Л.М. Мігенько, Є.М. Стародуб, О.Р. Ясній // Сімейна медицина. 2018. -Вип. 3. – С. 40 – 44.

  7. С.И. Шкробот, Н.Р. Сохор, Л.С. Милевская-Вовчук, О.Р. Ясний, Л.В. Шкробот. Клинико-гемодинамическиеособенноститечения острого пери ода гемодинамического ишемического инсульта.//Georgianmedical, 2017. – 263. - №2 – С. 35 - 44.

  8. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання / Л.С.Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.І.Корильчук, І.О. Боровик, Є.М.Стародуб, О.О. Воронцов, С.С.Рябоконь, Б.О.Мігенько, В.М.Творко, О.Р. Ясній // Медична освіта, 2017. – Вип.4. – С.5 – 8.

  9. . Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О. Р. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.

  10. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., О. Р. Ясній. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.

  11. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., О. Р. Ясній. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.

  12. Сохор Н.Р., С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту // ScienceRise. – 2015. - №6/4 (11). – С.18-24.

  13. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В, О. Р. Ясній. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144.

  14. Сохор Н.Р., О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом // Укр. мед. часопис. - 2014. - № 5. - С. 68-70.

  15. Сохор Н.Р., С.І. Шкробот, О. Р. Ясній. Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129.

  16. Воронцов О.О. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній, О.Р.; Бабінець, Л.С.; Воронцов, О.О.; Боровик, І.О. До питання підготовки лікарів загальної практики загальної практики – сімейної медицини // Медична освіта.-2006.-№1.-С.60-61.

  17. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Б.Д., Фіра Б.Д. Лікування хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом // Проблеми остеології. – 2006. - Том 9. - № 2-3. – С. 90-92.

  18. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Н.І. Шляхи корекції імунологічних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом // Проблеми остеології. – 2006. – Т.9 (додаток) – С. 128-129.

  19. Ясній О.Р., Сохор Н.Р. Спосіб лікування хворих на хронічний гастродуоденіт дітей. Патент на винахід (11) 4455, (51) 7А61 К31 // 00.

  20. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Боцюк Н.Є., Бутвин С.М., Ясній О.Р., Павліковська В.В. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на доклінічному рівні – вимога часу // Медична освіта.-2005.-№4.-С.23-26.

  21. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Ясній О. Р. Самостійна практична робота студентів на циклі акушерства та гінекології кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини // Медична освіта. – 2004. - №4 - С. 26-28.

  22. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Ясній О. Р. Остеопенічний синдром у дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією. Методичні рекомендації для студентів та лікарів-інтернів.-Тернопіль.-2004.- 24 с.

  23. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О. Р. Використання кальцеміну для корекції остеодефіцитних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №22/2004. - Київ.

  24. Сагаль І.Р, Ясній О. Р. Досвід застосування імуномоделюючого респіраторного спрею (ІРС-19) // Перинатологія та педіатрія. - №3. - 2003. - С.88.

  25. Ясній О. Р., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Е. Алгоритм роботи по заповненню студентами первинної медичної документації на циклі “Поліклінічна педіатрія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини)// Медична освіта.- 2003. - №4. – с.22-24.

  26. Ясній О.Р. Денситометричні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - №2. - С.

  27. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Клінічна та параклінічна діагностика остеопенії та остеопорозу дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт // Інформаційний лист, Київ. - №7. - 2001. - 2с.

  28. Лобода.В.Ф., Балацька Н.І., Шидловська Н.В., Ясній О.Р. Остеопенічний синдром у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.А. Шупика, Київ - 2001. - Вип.10. - Книга 2. – С. 850-854.

  29. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф., Балацька Н.Я., Борисова Т.З., Воронцова Н.С., Сагаль І.Р., Ясній О.Р. Ефективність препаратів вітаміну Д і магне-В6 в комплексному лікуванні поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 404 - 413.

  30. Боярчук О.Р., Ясний О.Р. Клинические особенности гастроезофагального рефлюкса у детей // Вестник Российского государственого медицинского университета.- 2000. - №2/12. - С. 142.

  31. Ходорчук Н.Я, Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Балацька Н.І., Ясній О.Р. Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем // Педіатрія, акушерство та гінекологія - 2000. - №2. - С. 70-71.

  32. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Боярчук О.Р. Значення різних факторів при формуванні кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт //Буковинський медичний вісник. – 2000. – №1-2. – С. 73-76.

  33. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопатії у дітей з хронічними гастродуоденітами //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - №2. – С.29-31.

  34. Ясній О.Р., Шульгай О.М., Балацька Н. І. Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей // Вісник наукових досліджень. – 1999. - №3. – С. 56-57.

  35. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопороз у дітей //Вісник Вінницького державного медичного університету. - 1999. – т.3. - №2. -С. 438 - 441.

  36. Сколіоз у дітей як важлива медико-соціальна проблема / В. Ф. Лобода, О.Р.Ясній, Т. З. Борисова, О. Р. Боярчук, Н. Р. Сохор // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4.- С.154-155.

  37. Бузько Є.Ф., Борисова Т.З., Ясній О.Р. Стан клітинного і гуморального імунітету у дітей з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 1999. – Випуск 4.- С.314-317.