Монографії, видані викладачами кафедри:

  1. Бабанина М.Ю., Бабинец Л.С., Бездетко П.А. и др Семейная медицина: учебник : в 3 кн. Кн. 3. Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики / под ред. О.М. Гириной, Л.М. Пасиешвили. — К. : ВСИ «Медицина», 2019. — 744 с. + 14 с. цв. вкл.
  2. Бабінець Л.С, Боровик І.О, Андріюк Л.В. Захворювання органів дихання в сімейній медицині: навч. Посіб. / – К.:ВСВ «Медицина», 2019. – 312 с.
  3. Бабінець Л.С. Актуальні питання хронічного панкреатиту у коморбідності із стабільною ішемічною хворобою серця: монографія. / Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 156 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-80-3).
  4. Бабінець Л. С. Прооксидантно-антиоксидантний дисбаланс і гіповітамінози при зовнішньосекреторній недостатності підшлункової залози: клініко-птогенетичні ознаки, коморбідні стани, можливості реабілітації : монографія / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 176 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-76-6).
  5. Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит: дисліпідні та інші трофологічні розлади, шляхи корекції: монографія / Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, Б.О. Мігенько. – Тернопіль ¨ Осадца Ю.В., 2018. 136 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-77-3).
  6. Бабінець Л. С. Особливості хронічного панкреатиту з дисбіозом товстої кишки. Оптимізація лікування: монографія / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2018. – 188 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-78-0).
  7. Розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні: до 20-річчя Української асоціації сімейної медицини / Українська асоціація сімейної медицини; (кол. Укл.: Бабінець Л.С., Базилевич А.Я, Бацюра Г.В. та ін.; заг. Ред. Матюхи Л.Ф.). – Бровари: АНФ ГРУП, 2018. – 1678 с.
  8. Захарчук У. М. Хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом: клініко-патогенетичні особливості, оптимізація комплексної реабілітації: монографія / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 148 с. (Монографія ISBN 978-617-7516-75-9).
  9. Проблеми остеопорозу / За редакцією проф. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с. (монографія) [Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Андрейчин М.А. , Бабінець Л.С. та ін., всього 52 особи]

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  1. Патент України на корисну модель u201807286. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом / Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, Н.А. Мельник.-№131248; заявл. 10.01.2019., бюл. № 1- №131248.
  2. Патент України на корисну модель u201808835. Спосіб оцінки зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози / К.Ю. Кицай, Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк; завл. 10.04.19., бюл. № 7/2019. - №133394.
  3. Патент України на корисну модель UA 127204 U, А61К 31/726, А61Р 19/00. Спосіб лікування хворих на остеоартроз із супутнім хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська, І.М. Галабіцька. – № u201800834; заявл. 30.01.2018; опубл. 25.07.2018. – Бюл. № 14/2018
  4. Спосіб лікування та реабілітації хворих на хронічний ерозивний H. Pylory - асоційований гастрит. Патент на корисну модель. u201809510 - 11.12.2018, бюл. № 3. - №130793. Козлова І.В., Губергріц Н.Б., Бабінець Л.С., Боровик І.О.
  5. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Патент на корисну модель. u201607887 - 10.02.2017, бюл. № 3. - №113664. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.
  6. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця. Патент на корисну модель. u201607888. 10.02.2017, бюл. № 3. -№113665. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.
  7. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Інформ. лист № 1-2017. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.
  8. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом за допомогою поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації та мебікару: -друк.-інформаційний лист № 1 – 2017 / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь; ДВНЗ “Тернопільський державним медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.
  9. Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням. Патент України №104159, А61М, 31/00. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - № u201507750; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл.№1/2016. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.
  10. Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Патент на корисну модель № 108720 A61H 39/00, A61B 5/02 ТДМУ. Заявл. 15.02.2016. Опубл. 25.07.2016 Бюл. № 14/2016. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.
  11. Спосіб корекції ліпідних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Інформ. лист №240 – Київ, 2016. – 5 с. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.
  12. Спосіб корекції трофологічних та прооксодантно-антиоксидантних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Інформ. лист №239 – Київ, 2016. – 5 с. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.
  13. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Інформ. лист № 42-2016. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.
  14. Спосіб корекції зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит у програмі їх комплексної реабілітації. Інформ. лист № 28-2016. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М
  15. Розробка локального протоколу паліативної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому. Методичні рекомендації МОЗ України 38.16/79.16) .-. тираж 1 тис.-38-Бабінець Л.С., Матюха Л.Ф. та інші
  16. Спосіб адаптації шкірного трансплантата силіконовою вакуумною камерою з цирконієвими адаптаційними півкулями. Деклараційний патент на корисну модель № 7354/ЗУ/16 України, МПК А61В 17/10, (2006.01), № u 2015 10678. Заявл.02.11.2015 р. Опубл. 12.04.2016 р. Бюл., 2016. А.В. Павлишин, Мігенько Б.О.
  17. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням (Інформаційний лист). Київ, 2015. - №341 – 2015.– 4 с. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.
  18. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози. Патент на корисну модель №100903. u 2015 02513. – 10.08.2015, Бюл. №15. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.
  19. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент України №103304, А61К 31/00, А61К. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - №u201505790; заявл. 12.06.15; опубл. 10.12.15, Бюл.№23/2015. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.
  20. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози. Патент 100903 Україна МПК А61К 31/00 А61К 38/00 А61Р 1/18. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 02513; заявка 20.03.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. № 15. Бабінець Л. С., Галабіцька І. М.;
  21. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит із порушенням прооксидантно-антиоксидантного статусу. Інформ. лист №236-2015. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.
  22. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки. Інформ. лист № 73-2015. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  23. Спосіб лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря.-друк.-Патент України № 84093, А61К31/00. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 09083; заявка 21.09.2015; опубл. 10.03.2016, бюл. № 5. Бабінець Л. С., Галабіцька І.М.
  24. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №90420. Бюл. №26, 26.05.2014. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  25. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №90420. Бюл. №26, 26.05.2014. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  26. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №84093. Бюл. №19, 10.10.2013 р. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  27. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом. Патент на корисну модель №86403. Бюл. №24, 25.12.2013. Бабінець Л.С., Семенова І.В.
  28. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №84093. Бюл. №19, 10.10.2013. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  29. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент України № 84093, А61К31/00. Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.
  30. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом. Патент на корисну модель №86403. Бюл. №24, 25.12.2013. Бабінець Л.С., Семенова І.В.
  31. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну Пат.72204 № u 201201102; заявл. 03.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл.№15/2012. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, Б.О. Мігенько, А.В. Павлишин.
  32. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз. Патент 73911 Україна: МПК А61Р 19/00 А61К 31/425. №u201203987; заявл.02.04.2012; опубл.10.10.2012 Бюл.19. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.
  33. Спосіб лікування вертеброгенного больового синдрому. Інформаційний лист. Укрмедпатентінформ. Київ, 2012. - №319-2012 (Випуск 6 з проблеми «Неврологія»). Бабінець Л. С., Надкевич А. Л.
  34. Метод комплексного лікування больового синдрому у хворих на поперековий остеохондроз із супутнім остеодефіцитом. Інформаційний лист; Укрмедпатентінформ. Київ, 2012. №318-2012 (Випуск 5. Проблема «Неврологія»). Бабінець Л. С., Надкевич А. Л.
  35. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз. Декларативний патент на корисну модель №63639, 10.10.2011. Бюл. №19. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.
  36. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель № u201111142. 19.09.11; Бюл. № 5 Бабінець Л.С., Квасніцька О.С.
  37. Спосіб лікування гемороїдального вузла. Патент України України на корисну модель 48276 МПК А61В 17/00 № u200909890 Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Мігенько Б.О., Коптюх В.В.
  38. Спосіб видалення поліпа слизової оболонки задньопрохідного каналу та ампулярної частини прямої кишки. Деклараційний патент на корисну модель № 42646. А61В17/22 № u200902317 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009. Мігенько Б.О., Гощинський В.Б., Коптюх В.В.
  39. Спосіб пластики рельєфного автодермотрансплантанта. Деклараційний патент на корисну модель № 42645. А61В17/03 № u200902311 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009. Мігенько Б.О., Гощинський В.Б., Коптюх В.В.
  40. Спосіб лікування хронічного панкреатиту з вірсунгоектазією. Патент України України на корисну модель 48412 МПК А61В17/22 № u200911849 Заявл.19.11.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Ониськів О. О., Бойко В.В., Мігенько Б.О.
  41. Ректальне дзеркало з отвором та пластиною. Патент України України на корисну модель 48275 МПК А61В 17/22 № u200909886. Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Мігенько Б.О., Коптюх В.В.
  42. Метод профілактики та лікування мінеральної недостатності та імунодефіциту в хворих на хронічний панкреатит із порушенням інкреторної функції підшлункової залози. Інформаційний лист №33 – 2007. Бабінець Л.С.
  43. Застосування акупунктурного введення антигомотоксичних препаратів «Момордіка композитум» і «Коензим композитум» у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит-друк.-Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27) №190/27/07. Бабінець Л.С.
  44. Застосування полімінерально-вітамінних комплексів «Кальцемін» і «Кальцемін адванс» у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитним синдромом. Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27) №191/27/07. Бабінець Л.С.
  45. Спосіб хірургічного лікування пахової грижі. Патент на корисну модель № 25014. МПК (2006). А62В 17/00. А61F 2/02. № u200702098. 27.02.2007. Бюл. № 11, 2007. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Задорожний М.М.
  46. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель №15526, 17.07.2006. Бюл. №7. Бабінець Л.С., Криськів О.І.
  47. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель №11897, 16.01.2006. Бюл. №1. Бабінець Л.С.
  48. Метод профілактики та лікування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит. Інформаційний лист №109 – 2005 Бабінець Л.С.
  49. Спосіб моделювання перитоніту. Патент на корисну модель № 4593. 7 G09B23/28. № u20040604653. 14.06.2004 р. Бюл. 17.01.2005 р. № 1, 2005. Гнатюк М.С., Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О.
  50. Дячук І.О. Зонд для інтубації кишки. Деклараційний патент на винахід України № 71755, 7 А61М 25/00, 20031211066. Заявл.05.12.2003 р. Опубл. 15.12.2004 р. Бюл. № 12, 2004 р. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О.,
  51. Метод профілактики та лікування мінеральної недостатності при хронічному панкреатиті. Інформаційний лист №138 – 2004. Бабінець Л.С.