Виховна робота серед студентів 6-го курсу на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медициниздійснюється згідно з Статутом університету, Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", положеннями Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою "Освіта" /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Концепцією державної міграційної політики.

Виховна робота на кафедрі проводиться згідно з планами виховної роботи університету на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки університету/факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із проректором з науково-педагогічної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання. При складанні Плану виховної роботи кафеди, колектив кафеди керувався Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376).

1. Національно - патріотичне виховання

Програма національно-патріотичного виховання молоді на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини розроблена відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.07.2009 № 636 «Про Концепцію національного виховання студентської молоді», Наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. No 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного вихованнядітей і молоді», постанови Кабінету Міністрів від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» та пропозицій центральних, місцевих органів виконавчої влади та молодіжних громадських організацій з метою захисту національних інтересів держави, утвердження патріотизму, моральності та формування загальнолюдських цінностей молоді.

Вручення студенту 1 групи Денисюку Михайлу грамоти та відзнаки з нагоди Дня захисника України , під час відзнаки медиків, які були волонтерами Майдану та рятували воїнів АТО (2015 рік)

13 жовтня 2015 року відбувся круглий стіл з студентами 18 групи приурочений Дню українського козацтва та Дню захисника вітчизни (2017 рік)

В основу Програми національно-патріотичного виховання студентів на 2018-2019 н. р. покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи національно-патріотичного виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Національно-патріотичне виховання проводиться за такими напрямками: формування національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Інтелектуально-духовне виховання

Духовне та моральне виховання студента — це складна інтегральна система формування його особистісних якостей, які характеризують ступінь розвитку і саморозвитку моральних цінностей, переконань, мотивів, знань, умінь, почуттів і здібностей, що їх студент виявляє в різних ситуаціях морального вибору та моральної діяльності в порівнянні з тими високогуманними цінностями, принципами, правилами, які в сучасному соціокультурному середовищі заведено вважати нормативними або ідеальними. Таким вихованням забезпечується засвоєння студентами моральної культури суспiльства, норм поведiнки, мiжлюдських стосункiв, сприйняття їх як правил, що регулюють власну життєдiяльнiсть, усвiдомлення критерiїв добра i зла. У результатi морального виховання досягається єднiсть етичних знань, моральних почуттiв та переконань i потреб у високоморальних вчинках. Важливим показником мiри моральностi особистостi є ступiнь зрiлостi її основних моральних рис, таких як совiсть, честь, гiднiсть, доброта, вiдповiдальнiсть, сором, дисциплiнованiсть, принциповiсть. Висока моральнiсть — це завжди єднiсть слова i дiла, чеснiсть і поряднiсть, сумлiнне виконання людиною синiвських, професiйних, громадянських обов’язкiв, вiрне служiння Україні. Втiлюється моральнiсть у конкретних вчинках, дiях iндивiда незалежно вiд сфери їх вияву.

Доцент Наталія Євгенівна Боцюк разом з кураторською групою на заході приуроченому врученню громадської відзнаки ордену«За спасіння життя» (2016 рік)

21 березня 2018 року відбувся круглий стіл приурочений дню поезії (Куратор доц. Боровик І. О. 2018 рік)

Інтелектуально-духовне виховання проводиться за такими напрямками: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

Асистент С. С. Рябоконь разом із студентами кураторської групи після перегляду художнього фільму «Поводир», чим відзначили День українського кіно (2016 рік)

3. Громадянсько-правове виховання, профілактика правопорушень

Метою правового виховання є формування соцiально зрiлої, вiдповiдальної поведiнки майбутніх лікарв на основi знань, норм i принципiв чинного законодавства України, поваги до прав i свобод iнших людей, шанобливого ставлення до державних символiв. Правова культура особистостi невiд’ємна вiд активної протидiї особам, органiзацiям i установам, що порушують закони, зазiхають на територiальну цiлiснiсть i незалежнiсть України, завдають збиткiв державi та її громадянам.

Громадянсько-правове виховання проводиться за такими напрямками: прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху

Важливим засобом правового виховання на кафедрі первинної медико-санітарної допомоги на загальної практики-сімейної медицини є створення атмосфери вимогливостi щодо сумлiнного виконання студентами своїх функцiональних обов’язкiв, додержання положень i правил внутрiшнього розпорядку університету, наказiв ректора, розпоряджень деканів.

Кураторські групи під час дебатів на тему: «Право молоді - знати свої права. Обов’язок молоді – виконувати закони», приурочені Європейському дню цивільного права (2015 рік)

4. Робота з іноземними студентами

Виховна робота з студентами факультету іноземних студентів ведеться за кількома напрямками. Регуляроно проводяться заходи, що направлені на дотримання студентами-іноземцями чинного законодавства України і запобігання правопорушенням; заходи щодо адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні, ознайомлення їх з історією та традиціями українського народу, сприяння налагодженню взаєморозуміння між різними національними групами, впровадження норм здорового способу життя у студентське середовище; заходи, що сприяють розвитку студентського самоврядування.

Викладачами проводяться заходи, що спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя. Зокрема з початку навчального року проведено заходи наступної тематики: про повагу до культурної та духовної спадщини українського народу, традицій та історії держави - семінар; про міжособистісні стосунки в студентській групі, особливості поведінки в конфліктній ситуації – круглий стіл; про наслідки вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, про шкоду тютюнопаління – відкрита лекція.

Доцент І. О. Боровик під час заходу з іноземними студентами спрямованого на виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя (2018 рік)

5. Моральне виховання

Моральне виховання виступає основним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності особистості є її найбільшим надбанням, тому духовно-моральне виховання студентів є пріоритетним напрямком у виховній роботі кафедри. Воно спрямоване на підвищення статусу духовності й має на меті формування духовності як фундаментальної якості особистості, що визначає її позицію, поводження, ставлення до себе й навколишнього світу.

Моральне виховання проводиться за такими напрямками: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

6. Екологічне виховання

Метою екологічного виховання є формування особистості, яка має високий рівень екологічної культури, тобто володіє новою екологічною свідомістю, екологічним світоглядом, згідно з яким людина має взаємодіяти зі світом природи на основі розуміння його законів, співпрацювати з природою, а не керувати нею. Екологічне виховання включає: формування у студентської молоді основ глобального мислення та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання у студентів почуття відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання проводиться за такими напрямками: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Доцент І. О. Боровик та асистент С. С. Рябоконь з кураторськими групами під час заходів приурочених дню трагедії на Чорнобильській АЕС (квітень 2019 рік)

7. Естетичне виховання

Належна увага на кафедрі на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини приділяється організації естетичного виховання студентів, тому основними завданнями кафедри по формуванню у студентів естетичного ставлення до дійсності будуть: формування здатності у студента сприймати, відчувати, правильно розуміти і цінувати прекрасне в навколишній дійсності та мистецтві, формування навичок використання засобів мистецтва для пізнання життя людей і самої природи; розвиток глибокого розуміння краси природи, здатності берегти цю красу; озброєння знаннями, а також прищеплення умінь і навичок в області видів мистецтв - музики, співу, малювання, художнього слова, драматизації; розвиток творчих здібностей, умінь і навичок у студентів відчувати і створювати красу в навколишньому житті, на заняттях, вдома, у побуті; розвиток розуміння краси в людських відносинах, бажання й уміння вносити красу в побут.

Естетичне виховання проводиться за такими напрямками: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

Доцент Н.Є. Боцюк та асистент С.С. Рябоконь з кураторськими групами після перегляду вистави у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка (2019-2020 навчальний рік)

8. Трудове виховання

Колектив кафедри вважає основними завданями трудового виховання формування любові до праці, підтримання працездатності, оволодіння трудовими уміннями і навичками, виховання поваги до людей праці й результатів праці.

Трудове виховання проводиться за такими напрямками: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

9. Волонтерська діяльність (соціальний захист)

Належна увага на кафедрі на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини приділяється волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг. Куратори інформують студентів про діяльність волонтерської служби ТДМУ, про різноманітність напрямів, форм та методів волонтерської діяльності, яка відкриває широкі перспективи для активізації духовного, інтелектуального та культурного потенціалу.