Виховна робота серед студентів 6-го курсу на кафедрі терапії та сімейної медицини здійснюється згідно з Конституцією України; Законом України “Про освіту”; Законом України “Про вищу освіту”; Національнію стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; Указом Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» (затвердженого 18.05.2019 № 286/2019); Статутом Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського; Положенням про відділ з виховної роботи.

Соціально-економічний, політичний, суспільний розвиток у національному і світовому контекстах сприяє посиленню соціальної ролі особистості. Гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці в усьому світі вимагають впровадження змін в освітій процес України, виведення його на світовий рівень. Розв’язання цього завдання неможливе без значного поліпшення виховання майбутніх лікарів у нашому університеті. Сучасний етап історичного розвитку суспільства характеризується: становленням української державності; інтеграцією України в міжнародне Європейське Співтовариство; побудовою громадянського демократичного суспільства.

Головна мета виховної діяльноста викладачів нашої кафедри – набуття молодим поколінням майбутніх лікарів соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для університету, а й для всього суспільства в цілому.

Основними цілями виховання громадянина України треба вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, соціальну активність; високі моральні якості; відповідальність; благородство, оптимістичність світогляду; почуття власної гідності; мужність; чуттєво-емоційну та поведінкову культуру.


Колектив кафедри підтримує військових (2022-2023 рік)

Важливими виховними завданнями для колективу нашої кафедри в сучасних умовах є:

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

введення молодої людини у світ соціального, господарського, політичного, інтелектуального, етичного, культурного досвіду людства й українського народу;

освоєння накопиченого людством знання в усіх галузях діяльності;

виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції, оволодіння актуальними методами здобування знань і практичного їх використання;

формування соціальної активності та відповідальності особистості через залучення студентів до процесу державотворення;

виховання культури мислення й культури розумової діяльності;

формування мовної культури, володіння і вживання української мови;

виховання внутрішньої потреби в суспільнокорисній праці, формування актуальної, мотиваційної структури праці;

виховання родинної свідомості, етики та інших доброчинностей, притаманних українському народові;

ствердження розуміння своєї родини, оселі, батьківського дому як відправної і кінцевої фізичної, духовної, моральної межі життя;

виховання розуміння внутрішньої потреби й високої цінності українського громадянства;

культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;

формування в суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

плекання поваги до Тернопільського національного медичного університету, дотримання й розвиток його демократичних та академічних традицій.

Всі ці завдання реалізовуються у процесі навчання, а також у позанавчальний час. При плануванні виховної роботи викладачі передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри терапії та сімейної медицини є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Вручення студенту  1 групи Денисюку  Михайлу грамоти та відзнаки з  нагоди  Дня захисника України , під час відзнаки медиків, які були волонтерами Майдану та рятували воїнів АТО (2015 рік)

13 жовтня 2015 року відбувся круглий стіл з студентами  18 групи приурочений Дню українського козацтва та Дню захисника вітчизни (2017 рік)

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання студентів – це складний і багатогранний процес, мета якого:

формування національної свідомості й відповідальності за долю України;

виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;

культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);

виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

Національно-патріотичне виховання студентів викладачами нашої кафедри здійснюється через:

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму й поваги до Конституції України;

прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості;

стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;

розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

увердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

формування в студентів потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

вироблення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору й діяльності, спрямованої на процвітання України;

створення системи неперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою й можливість опановувати рідну (національну), практично володіти іноземною мовою;

сприяння розвитку високої мовної культури громадян;

вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин в університеті.

Система національного виховання студентів в університеті включає:

виховну роботу зі студентами на навчальних заняттях усіх форм;

позанавчальну виховну роботу;

наукову та громадську діяльність студентів у різноманітних молодіжних об’єднаннях, клубах, гуртках і спортивних секціях.

Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі. Наставники груп проводять зі студентами інформативні бесіди, обговорюючи події в Україні, політичні новини в Україні та за її межами.

Кожного року зі студентами курованих груп проводяться бесіди на тему «Говори українською» присвячені Європейському дню мов (26 вересня) та Дню української писемності (9 листопада).

Доцентка І.О. Боровик разом з кураторською групою в день української писемності (2019 рік)


Нагородження грамотами обласної ради викладачів за активну громадянську позицію, участь у науково-краєзнавчій студії «Терполяни», волонтерську і наукову діяльність (2021 рік)


Традиційно проводяться бесіди на теми «Революція гідності – виклик історії», присвячена подіям у м. Києві 2013-2014 року та «Голодомор: погляд через роки», присвячена руйнівним наслідкам голодоморів в Україні.

У четверту суботу листопада, починаючи з 1998 року, в Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років, який у 2006 році Законом України був визнаний геноцидом Українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити, цілком чи частково українську національну групу. Куратори груп і студенти щороку приймають участь в акції “Запали свічку”, яка відбувається в День пам’яті жертв голодомору. Студенти долучаються до збереження пам’яті та правди про Голодомор, запалюючи свічку у вікні своєї домівки, на Театральному майдані Тернополя, молячись за душі закатованих голодом українців, вшановуючи загиблих хвилиною мовчання.

Вже стало доброю традицією участі студентів і викладачів ТНМУ у написанні Всеукраїнського радіодиктанту, що збирає тисячі українців, які прагнуть продемонструвати любов і пошану до рідної мови. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту - нагода започаткувати для себе ще одну чудову традицію, отримати новий досвід письма, нову навичку оцінки й аналізу виконаного. Написання радіодиктанту - це чудова нагода випробувати на собі сучасний тренд - навчання упродовж життя. Така акція демонструє важливість державної мови, показує, що ми вважаємо її престижною. А власний приклад завжди може стати мотивацією для інших діяти так само - поважати свою мову та країну.

Вже декілька років поспіль доцентка кафедри Н. Боцюк разом зі студентами бере активну участь у роботі громадської організації «Інститут дослідження національної спадщини» та науково-краєзнавчої студії «Терполяни», за що була нагороджена грамотою обласної ради.

26 червня 2021 року доцентка кафедри Н. Боцюк зі студентами вшанувалити героїчну сторінку національної історії та організували українсько-польсько-литовську історико-краєзнавчу розвідку у село Лопушне Кременецького району.


Н. Боцюк зі студентами під час покладання квітів до пам’ятного знаку з написом: «Вічна слава героям, які віддали своє життя за вільну Україну 28 квітня 1512 року» (2021 рік)


Інтелектуально-духовне виховання

Інтелектуально-духовне виховання проводиться за такими напрямками: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання. Духовне та моральне виховання студента — це складна інтегральна система формування його особистісних якостей, які характеризують ступінь розвитку і саморозвитку моральних цінностей, переконань, мотивів, знань, умінь, почуттів і здібностей, що їх студент виявляє в різних ситуаціях морального вибору та моральної діяльності в порівнянні з тими високогуманними цінностями, принципами, правилами, які в сучасному соціокультурному середовищі заведено вважати нормативними або ідеальними. Таким вихованням забезпечується засвоєння студентами моральної культури суспiльства, норм поведiнки, мiжлюдських стосункiв, сприйняття їх як правил, що регулюють власну життєдiяльнiсть, усвiдомлення критерiїв добра i зла. У результатi морального виховання досягається єднiсть етичних знань, моральних почуттiв та переконань i потреб у високоморальних вчинках. Важливим показником мiри моральностi особистостi є ступiнь зрiлостi її основних моральних рис, таких як совiсть, честь, гiднiсть, доброта, вiдповiдальнiсть, сором, дисциплiнованiсть, принциповiсть. Висока моральнiсть — це завжди єднiсть слова i дiла, чеснiсть і поряднiсть, сумлiнне виконання людиною синiвських, професiйних, громадянських обов’язкiв, вiрне служiння Україні. Втiлюється моральнiсть у конкретних вчинках, дiях iндивiда незалежно вiд сфери їх вияву.

Щороку у вересні куратори груп разом із студенти курованих груп відзначають День українського кіно через перегляд нових фільмів.

Доцент Наталія Євгенівна Боцюк разом з кураторською групою на заході приуроченому врученню громадської відзнаки ордену«За спасіння життя» (2016 рік)

21 березня 2018 року відбувся круглий стіл приурочений дню поезії (Куратор доц. І.О.Боровик 2018 рік)

Інтелектуально-духовне виховання проводиться за такими напрямками: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

Доцентка С. Рябоконь  разом із студентами кураторської групи  після перегляду художнього фільму «Поводир», чим відзначили День українського кіно (2016 рік)

Доцентка І. Боровик разом з кураторською групою після перегляду художнього фільму «Захар Беркут» (2018 рік)

Науково-краєзнавча студія «Терполяни» та ГО «Інститут дослідження національної спадщини» вперше в ТНМУ презентували філософський словник. Гостями даного заходу були викладачі зі студентами кураторських груп та викладацько-курсантський колектив Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. У періодичних виданнях, зокрема у газеті «Медична академія» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є викладачі кафедри та студенти ТНМУ. 


Доцентка Н. Боцюк під час обговорення книги «Філософський словник» (2022)


Викладачі та студенти кафедри були учасниками зустрічі (21 травня 2021 року) з Митрополитом Київським та всієї України, Предстоятелем Православної Церкви України Блаженнішим Епіфанієм. Також, цього року викладачі нашої кафедри разом зі студентами мали зустріч з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом (Шевчуком).

 Моральне виховання

Моральне виховання виступає основним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності особистості є її найбільшим надбанням, тому духовно-моральне виховання студентів є пріоритетним напрямком у виховній роботі кафедри. Воно спрямоване на підвищення статусу духовності й має на меті формування духовності як фундаментальної якості особистості, що визначає її позицію, поводження, ставлення до себе й навколишнього світу.

Моральне виховання проводиться за такими напрямами:

формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

Щороку у вересні куратори зі студентами кураторських груп проводять круглий стіл на тему «Переваги та недоліки демократії» приурочений Міжнародному дню демократії. 

Кураторські групи під час дебатів на тему: «Право молоді - знати свої права. Обов’язок молоді – виконувати закони», приурочені Європейському дню цивільного права (2015 рік) 

Доцентка І. Боровик  з кураторською групою під час заходів приурочених дню демократії (2019 рік)


Доцентка Н.Боцюк  з кураторськими групами  під час заходів присвячених дню дітей (2023 рік)

Уже не перший рік студенти університету приймають участь у благодійних акціях на підтримку воїнів, організовуючи збір теплих речей, продуктів харчування, ліків, книг, предметів домашнього вжитку. Щорічно також організовуються благодійні акції з метою допомоги малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям-переселенцям, особливо в період Різдвяних та Великодних свят. Небайдужі студенти збирають шкільне приладдя, іграшки, різноманітні смаколики та улюблені солодощі дітей. Студенти виступають волонтерами в акціях благодійного фонду «Карітас» для допомоги соціально незахищеним верствам населення. Наші студенти активно підтримали проєкт «Подарунок бійцям до Великодня», передали на фронт Великодні пасочки, котрі пекли власноруч.

Естетичне виховання

Належна увага на кафедрі на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини приділяється організації естетичного виховання студентів, тому основними завданнями кафедри по формуванню у студентів естетичного ставлення до дійсності будуть: формування здатності у студента сприймати, відчувати, правильно розуміти і цінувати прекрасне в навколишній дійсності та мистецтві, формування навичок використання засобів мистецтва для пізнання життя людей і самої природи; розвиток глибокого розуміння краси природи, здатності берегти цю красу; озброєння знаннями, а також прищеплення умінь і навичок в області видів мистецтв - музики, співу, малювання, художнього слова, драматизації; розвиток творчих здібностей, умінь і навичок у студентів відчувати і створювати красу в навколишньому житті, на заняттях, вдома, у побуті; розвиток розуміння краси в людських відносинах, бажання й уміння вносити красу в побут.

Естетичне виховання проводиться за такими напрямами:

·                  розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;

·                   формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;

·                   вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.


Доцентка С.Рябоконь з кураторською групою після перегляду вистави у «Кава з ціанистим калієм» (2019 рік)

Доцентка Н.Боцюк з кураторською групою після перегляду вистави у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка (2020рік)

Доцентка С.Рябоконь з кураторською групою після перегляду вистави у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка (2020рік)

Науково-дослідний центр «Європа Схід» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського взяв активну участь в проекті діалог двох культур українського і польського народів. До обговорення творчості Юліуша Словацького великого польського поета та провісника свободи польського народу долучились Н. Боцюк зі студентами кураторської групи.

Круглий стіл в пресцентрі медичного університету, де було обговорено творчість Юліуша Словацького (2021 рік)

Доцентки І.Боровик та Н.Боцюк разом зі студентами кураторських груп відвідали міжнародний україно-польсько-литовський конкурс народно-патріотичної пісні де брали участь студенти ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського.

Доцентки І.Боровик та Н.Боцюк разом зі студентами кураторських груп вболівають за колег (2021 рік)

Засобами естетичного виховання на кафедрі є організація і проведення таких заходів, як: відвідування театру; екскурсії в музеї; походи на природу; конкурси фотографій, рекламних роликів; студентські заходи; - науково-практичні конференції.

Викладачі кафедри Б. Мігенько та К. Кицай разом зі студентами відвідали у Художньому музеї виставку приурочену до річниці супротиву українського народу повномасштабній російській агресії «Невтомлені. Нескорені. Об’єднані». Особливе зацікавлення викликала експозиція картин Тернопільської художниці Христини Снігур (Kristina Andolini), під час якої відбулася розпродаж робіт на потреби ЗСУ.

Під час відвідання виставки (2023 рік)

Екологічне виховання

Метою екологічного виховання є формування особистості, яка має високий рівень екологічної культури, тобто володіє новою екологічною свідомістю, екологічним світоглядом, згідно з яким людина має взаємодіяти зі світом природи на основі розуміння його законів, співпрацювати з природою, а не керувати нею. Екологічне виховання включає: формування у студентської молоді основ глобального мислення та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання у студентів почуття відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Екологічне виховання проводиться за такими напрямами:

формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;

оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;

виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Доцентка Н.Є.Боцюк з кураторською групою (2023 рік)

Доцентка  І.О.Боровик з кураторською групою (2023 рік)

Доцентка С.С.Рябоконь з кураторською групою (2023 рік)


Куратори груп, з метою екологічного виховання, проводять інформування студентів про проблеми природного походження та їх вплив на рівень здоров'я населення країни і світу; інструктування їх з приводу поведінки у зонах різнорідних природних катастроф; залучення до поширення знань серед населення про бережливе ставлення до навколишнього світу; спонукання до примноження природних багатств; використання природних засобів у навчально-виховному процесі; поповнення знань з екології шляхом ознайомлення з науковими та науково-популярними джерелами відомих вітчизняних учених тощо.

Кураторська група кафедри з місією "чистота водойм" (2023 рік)

Здоровий спосіб життя

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя – це педагогічний процес, який спрямований на вдосконалення форм і функцій організму людини, формування рухових навичок, умінь, пов’язаних з ними знань, а також на виховання фізичних якостей. Метою фізичного виховання є формування фізичної культури особистості, тобто тієї сторони загальної культури людини, яка допомагає реалізувати її біологічний і духовний потенціал.

Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять.

Із студентами кураторських груп проводяться виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня» та інші.


Доцентка Н.Є.Боцюк із кураторською групою під час круглого столу обговорення шкоди від тютюнопаління та електронних цигарок (2023 рік)

Робота з іноземними студентами

Виховна робота з студентами факультету іноземних студентів ведеться за кількома напрямками. Регулярно проводяться заходи, що направлені на дотримання студентами-іноземцями чинного законодавства України і запобігання правопорушенням; заходи щодо адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні, ознайомлення їх з історією та традиціями українського народу, сприяння налагодженню взаєморозуміння між різними національними групами, впровадження норм здорового способу життя у студентське середовище; заходи, що сприяють розвитку студентського самоврядування. Викладачами проводяться заходи, що спрямовані на дотримання студентами-іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя. Зокрема з початку навчального року проведено заходи наступної тематики: про повагу до культурної та духовної спадщини українського народу, традицій та історії держави - семінар; про міжособистісні стосунки в студентській групі, особливості поведінки в конфліктній ситуації – круглий стіл;  про наслідки вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, про шкоду тютюнопаління – відкрита лекція.

 Доцент І. О. Боровик  під час заходу з іноземними студентами спрямованого на виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя (2018 рік)

Доц.І.О.Боровик зі студентами-іноземцями (2004 рік)

Студенти-іноземці після студентської конференції "Традиції України" (2019 рік)

Доц. І.О.Боровик зі студентами-іноземцями (2023 рік)

Викладачі кафедри сприяють формуванню у іноземних студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, навичок самоосвіти і всебічного розвитку їхніх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку особистості; поліпшенню соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті колективу і соціумі; прищепленню та розвитку загальної культури шляхом їх залучення до української національної культури, звичаїв і традицій. 

Доцентка І.О.Боровик під час спілкування з іноземними студентами про комунікативні навички сімейного лікаря та етнічні особливості (2023 рік)

 Естетичне виховання

Належна увага на кафедрі на кафедрі первинної медико - санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини приділяється організації естетичного виховання студентів, тому основними завданнями кафедри по формуванню у студентів естетичного ставлення до дійсності будуть: формування здатності у студента сприймати, відчувати, правильно розуміти і цінувати прекрасне в навколишній дійсності та мистецтві, формування навичок використання засобів мистецтва для пізнання життя людей і самої природи; розвиток глибокого розуміння краси природи, здатності берегти цю красу; озброєння знаннями, а також прищеплення умінь і навичок в області видів мистецтв - музики, співу, малювання, художнього слова, драматизації; розвиток творчих здібностей, умінь і навичок у студентів відчувати і створювати красу в навколишньому житті, на заняттях, вдома, у побуті; розвиток розуміння краси в людських відносинах, бажання й уміння вносити красу в побут. Естетичне виховання проводиться за такими напрямками: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.