Наукова робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри терапії та сімейної медицини. З часу заснування підрозділу його викладачі беруть активну участь в наукових дослідженнях. Колективом кафедри виконано цілий ряд наукових робіт з вивчення різних проблем медицини. Які вилилися в численні наукові здобутки та праці, відкриття та звання. Так, перший очільник кафедри професор В.Б.Гощинський започаткував та розширив наукове коло інтересів працівників кафедри. І вже в 2000 році на конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" звучать на різних секціях доповіді працівників новоствореної кафедри: "Зміни деяких ліпідних і ліпопротеїдних фракцій крові у хворих із діабетичною гепатодистрофією", (Г.В.Титар, Г.Ф.Чернявська, В.В.Павліковська); "Застосування пастоподібного бішофіта "Бішалін" у хворих з ревматичними захворюваннями суглобів", (Н.І.Корильчук); "Клінічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з довготривалим перебігом", (І.І.Жура); "Спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки", (В.Б.Гощинський). На IV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2000 рік) захищають свої доповіді молоді науковці кафедри М.В.Бойчак, Н.Є.Боцюк, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук. В подальшому в колективі втілили свій науковий доробок в кандидатські дисертації Н.І.Корильчук та Н.Є.Боцюк. Під керівництвом В.Б.Гощинського на кафедрі виконалися перші кандидатських дисертації асистентом М.В.Бойчаком та І.О.Боровик, які завершилися успішним захистом в 2004 році. Володимир Броніславович  активно залучав до наукових досліджень і практичних лікарів, адже сам прийшов до закладу вищої освіти з практичної медицини. Так його учнями були наступні практичні лікарі-хірурги: Б.З.Чижишин, І.Я.Зима, Р.С.Кохан. 

Збірники доповідей працівників кафедри 

(2000 рік)

Проф.В.Б.Гощинський з молодими науковцями на конференції  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" ( 2000 рік)

Доповідь Г.В.Титар, Р.А.Бадюк, В.В.Павліковської на конференції (2000 рік)

Науково-педагогічними працівниками кафедри активно вивчались питання попередження віддалених післяопераційних ускладнень після резекції кишечника; застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових швів та анастомозів; діагностики та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок та попередження її післяопераційного рецидиву; синдрому поліорганної недостатності та його корекції у хворих з гострим поширеним перитонітом; діагностики і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях; розпізнавання та терапії вторинного остеопорозу в клініках різного профілю. Також в цей період викладацьким складом кафедри проводились дослідження морфофункціональних особливостей міокарда при адаптації організму до загального зневоднення; ролі порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту; корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит; стану кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та кісткової тканини у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт.

Монографія "Проблеми остеопорозу", до якої долучені здобутки працівників кафедри Л.С.Бабінець, Н.І.Корильчук, О.Р.Ясній (2002 рік)

Наукові програми конгресів з доповідями працівників кафедри (2007-2011 роки)

Збірники та матеріали наукових форумів з науковими матеріалами працівників кафедри (2008-2015 роки)

Новим етапом у науковій роботі кафедри став захист докторської дисертації на той час доценкою кафедри, Лілією Степанівною Бабінець (2007 рік). Саме вона започаткувала цілу низку прогресивних досліджень власне в царині сімейної медицини. Завідувач кафедри, професор Л.С.Бабінець створила потужну наукову школу, учасники якої займаються вивченням питань коморбідності та особливостей ведення коморбідних пацієнтів в амбулаторних умовах. Проведені наукові дослідження лягли в основу написання професором Бабінець Л.С. численних монографій:

Робота над фрагментом міжкафедральної наукової роботи. Доцентка І.О.Боровик  та  доцентка С.С.Рябоконь  (2019 рік)

Під науковим керівництвом Лілії Степанівни здобули наукові ступені О.С.Квасніцька (Клініко-патогенетичні чинники трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування, 2012 рік), Л.М.Мігенько (Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції, 2013 рік), О.Я.Пінкевич-Драпак (Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, 2013 рік), Ю.Я.Коцаба (Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки, 2017), І.М.Галабіцька (Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно-антиоксидантного статусу, 2017 рік), І.В.Семенова (Клініко-патогенетичні предиктори формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування, 2018 рік), Н.А.Мельник (Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації, 2018 рік), І.І.Медвідь (Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом, 2018 рік), У.М.Захарчук (Клініко-патоґенетичне обґрунтування методів оптимізації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, 2018 рік), Т.Г.Маєвська (Клініко-патогенетичні особливості перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом, оптимізація лікування та реабілітації, 2019), А.Л.Надкевич (Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування з включенням рефлексотерапевтичних методів у хворих з вертеброгенними рефлекторними попереково-крижовими больовими синдромами і супутнім остеодефіцитом,  2019 рік), В.В.Білочицька (Гемодинамічні і вегетативні особливості гіпертонічної хвороби у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, обгрунтування комбінованого антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці, 2019), Ю.В.Дроняк (Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у коморбідності з аскаридозом, оптимізація лікування та реабілітації, 2019 рік), К.Ю.Кицай (Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанні з ожирінням, диференційовані підходи до лікування, 2019 рік); О.Р.Шайген (Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з вірусним гепатитом С, оптимізація програм комплексної реабілітації в сімейній медицині, 2021 рік); Г.М.Сасик (Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом з використанням медикаментозних засобів, східницьких мінеральних вод і рефлексотерапії, 2021 рік); З.І.Сабат (Клініко-патоґенетичні особливості вегетативної дисфункції при хронічному панкреатиті, оптимізація комплексу лікування і реабілітаці, 2022 рік); І.В.Махніцька (Клініко-патогенетичні особливості гастродуоденальних порушень при хронічному панкреатиті, комплексні підходи до їх корекції, 2023 рік); Г.О.Хомин (Клініко-патоґенетичне обґрунтування оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту у коморбідності з вірусним гепатитом С (раst treatment), 2023 рік).

Л.С.Бабінець з ученицями К.Ю.Кицай, І.В.Махніцькою (2023 рік)

І.В.Махніцька на апробації кандидатської дисертації (2023 рік)

Доц.Б.О. Мігенько, аспірант Г.О.Хомин, проф.Л.С.Бабінець після захисту дисертації (2023 рік)

Під керівництвом Л.С.Бабінець захищено 18 кандидатських дисертацій дисертацій та 12 магістерських робіт.  Під час навчання молоді науковці оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. Зокрема, Редьква Олена Василівна  завершує роботу над написанням дисертаційної роботи на тему «Клініко-патогенетичні чинники формування і прогнозування хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу, оптимізація ведення пацієнтів у амбулаторній практиці». Під керівництвом професора Бабінець Лілії Степанівни проводяться дослідження й в напрямку застосування методів рефлексотерапії при остеохондрозі хребта з рефлекторними синдромами із наступним впровадженням в практику методик фармакопунктурної корекції больового синдрому, використання медикаментозних засобів, східницьких мінеральних вод і рефлексотерапії  в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом. На основі проведеної роботи професором Л.С.Бабінець та її учнями було опрацьовано та обґрунтовано новий концептуальний підхід до діагностики, наукової інтерпретації та лікування хронічного панкреатиту на тлі супутніх захворювань. Активно вивчалась проблема формування полінутрієнтної недостатності у таких пацієнтів, зокрема, досліджувались трофологічні розлади при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця; шляхи корекції порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті із супутнім дисбіозом товстої кишки; особливості комплексного лікування та реабілітаціі хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно-антиоксидантного статусу. Велика увага приділялась питанням оптимізації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом; вивчався вплив інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту.

Лілією Степанівною та її учнями розроблено та впроваджено в практику сімейного лікаря методи прогнозування і лікування остеодефіциту в пацієнтів з хронічним панкреатитом, вивчались особливості перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом та ожирінням та хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанні з ожирінням, клініко-патоґенетичні особливості вегетативної дисфункції при хронічному панкреатиті з метою оптимізації комплексу лікування і реабілітації (Сабат З.І., 2023 рік); клініко-патогенетичні особливості гастродуоденальних порушень при хронічному панкреатиті з метою вироблення комплексних підходів до їх корекції (Махніцька І.В., 2023 рік); клініко-патоґенетичне обґрунтування оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту у коморбідності з вірусним гепатитом С (раst treatment) (Хомин Г.О., 2023 рік).

Аспіранти активно допомагають в організації та проведенні науково-практичних конференцій кафедри. Вони щорічно приймають участь у роботі вітчизняних і міжнародних наукових форумів, виставках, конкурсах, у різноманітних заходах із освітньої, наукової, науково-дослідної, мистецької та громадської діяльності.

Аспіранти проводять наукове дослідження (2019 рік)

Доц.В.М.Творко проводить наукові дослідження з аспірантами (2020 рік)

Доповідачі конференції (зліва на право аспірант О.Земляк, проф. Л.С.Бабінець, доц. Н.Є.Боцюк) (2023 рік)

На даний час наукова робота кафедри терапії та сімейної медицини передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних ініціативних і держбюджетних науково-дослідних робіт, підготовку студентських наукових робіт. Викладачі кафедри активно приймають участь у виконанні наукових робіт, є науковими керівниками та консультантами магістерських робіт, праць на здобуття наукових ступенів. Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано 30 патентів на винахід,  опубліковано понад 1500 наукових праць у фахових виданнях журналів і збірниках статей, зокрема 128 статті у виданнях з індексом Scopus та Web of Science, а також понад 500 тез у збірниках наукових праць в Україні та закордоном. Співробітниками кафедри опубліковано 14 монографій та 50 посібників. 

Навчальні посібники видані працівниками кафедри (2021-2022 роки)

Наукове співробітництво 

Ще одним напрямком, що сприяє підвищенню якості та створенню нових можливостей для наукових досліджень є наукове співробітництво з науковцями з інших навчальних закладів. Працівники кафедри плідно співпрацювали з науковцями з Чехії, Естонії, Молдови, Грузії, Франції, Англії та інших країн. Було укладено низку угод про науково-практичну співпрацю, які сприяли добрій науковій комунікації, обміну досвідом, актуальним науковим дослідженням в сфері сімейної медицини.

Прийом у ректора Словацького медичного університету (зліва направо): Н.Боцюк, Д.Фаркашова Л.Бабінець (2013 рік 

Проф.Л.С.Бабінець з професором, завідувачем кафедри сімейної медицини Дебреценського медичного університету Імре Рюріком  (Угорщина, 2014 рік)


Науковці підрозділу активно приймають участь у роботі конгресів, симпозіумів вітчизняних і міжнародних наукових конференціях та семінарах


Зокрема, звучать доповіді на міжнародному медико-фармацевтичному конгресі "Ліки та життя" проф. Л.С.Бабінець, доц.В.М.Творка, доц.Н.І.Корильчук (2007-2010р.); на IV Національному конгресі "Людина та ліки України" доц.Н.І.Корильчук, доц.І.О.Боровик, доц. Н.Є.Боцюк, доц. С.С.Рябоконь (2011), на міжнародній конференції "Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя" доц.І.О.Боровик, доц. Б.О.Мігенько (2012); на IV Міжнародній конференції "Гендер. Екологія. Здоров'я"  доц. О.Р.Ясній, доц. О.О.Воронцов (2015);  на Х Південноукраїнській науково-практичній конференції "Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини" проф. Л.С.Бабінець, доц. І.О.Боровик, доц.Н.І.Корильчук, доц.Н.Є.Боцюк (2015);  на ІV з'їзд сімейних лікарів проф. Л.С.Бабінець, доц. І.О.Боровик (2015); VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Педагогіка здоров'я" доц.Н.Є.Боцюк, Н.І.Корильчук (2017) і багато інших. 


Делегація представників Тернопільщини на IV з’їзді сімейних лікарів України (2015 рік) 

Члени Правління ВГО «Українська асоціація сімейної медицини» Ірпінь (2015 рік)


Делегація кафедри на симпозіумі з сімейної медицини (2018 рік)

Викладачі кафедри є ініціаторами та організаторами міжнародних і всеукраїнських форумів 

Традицією для кафедри стало щорічне проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю а також організація регіональних науково-практичних конференцій та шкіл-семінарів для сімейних лікарів області.Викладачі кафедри є ініціаторами та організаторами численних міжнародних і всеукраїнських форумів. Стало доброю традицією проводити науково-педагогічні заходи кожні три місяці, посезонно. Конференції і симпозіуми, які організовують працівники підрозділу під керівництвом Бабінець Лілії Степанівни охоплюють питання практичної діяльності лікарів, що надають медичну допомогу на різних рівнях, займаються реабілітацією, клінічною фармацією, а також освітян. 

Проф. Л.С.Бабінець  на науково-практичній конференції "Актуальні питання лікаря загальної практики" (2012 рік)

Науково-практична конференція "Питання діагностики, лікування та профілактики в практиці лікаря" (2014 рік)

Доц.Боцюк Н.Є. доповідає на конференції "Інновації медичної науки - в практику сімейного лікаря" (2014 рік)

Науково-практичні конференції проводяться за підтримки Департаменту охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря” (2014 рік )

 Міжрегіональна науково-практична конференція "Інновації науки" (2016 рік)

Конференція "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотеріпії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря" (2017 рік)

Професор Л. С. Бабінець у президії під час роботи конференції "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря"  (2019 рік)

Слухачі  конференції  "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря"  (2019 рік)

Працівники кафедри постійні учасники онлайн-семінарів та тренінгів (2021 рік)

Науково-практична онлайн-конференція (2021 рік)

Колектив кафедри проводить конференцію"Раціональний менеджмент і фармацевтична опіка пацієнтів із коморбідністю в загальнолікарській практиці" (2023 рік)

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами вітчизняних та міжнародних лікарських та освітянських організацій. Так, завідувач кафедри професор Лілія Степанівна Бабінець є  членкинею правління Всеукраїнської ГО "Українська асоціація сімейної медицини", Головою Правління ГО "Асоціація сімейної медицини Тернопільщини", віце-президентом ГО "Український Клуб панкреатологів"; членкинею "Європейський Клуб панкреатологів"; членкинею ГО «Асоціація класичної акупунктури і рефлексотерапії України». Працівники кафедри поповнюють членство ГО "Українська асоціація сімейної медицини", ГО "Асоціація сімейної медицини Тернопільщини", Центру Українсько-Європейського наукового співробітництва; ГО "Функціональна медицина"; ГО "Асоціація хірургів Тернопільщини"; ГО «Український Клуб панкреатологів»; ГО "Європейський Клуб панкреатологів"; Товариства мікробіологів України ім.Виноградського.

 Президія науково-практичної конференції з міжнародною участю "Медикаментозні і немедикаментозні можливості ведення пацієнтів у загальнолікарській практиці" (2023 рік)

Перспективи наукової роботи кафедри передбачають вдосконалення міжкафедральних планових та власних наукових розробок, їх впровадження у медичну практику. На сьогодні на кафедрі виконуються 3 дисертації на здобуття вченого звання доктор філософії і дві докторські дисертації. Тривають дослідження в напрямку вивчення клініко-патогенетичних аспектів перебігу та оптимізації лікування пацієнтів з хронічним панкреатитом і коморбідних патологіях в практиці сімейного лікаря. Продовжується вивчення впливу тютюнопаління при різних нозологіях та методи корекції виявлених патологічних змін. Науково-педагогічні працівники кафедри досліджують питання обґрунтування впровадження комплексних програм корекції патологічних змін при хронічних неінфекційних захворюванням із включенням медикаментозних та немедикаментозних методів у лікувальні та реабілітаційні програми ведення пацієнтів в амбулаторних умовах.