Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти медичного та стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів та ННІ медсестринства. Успішна реалізація 15 навчальних дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів, можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає терапевтичні відділення поліклініки, відділення сімейної медицини, хірургічне відділення поліклініки, жіночу консультацію, денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне, хірургічне та приймальне відділення, а також діагностичний центр Тернопільської міської комунальної лікарні № 2, поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

Професорка Л.С.Бабінець з групою на занятті (2023 рік)

Основою навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України та проводиться за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Впроваджений тестовий контроль знань студентів за системою «Moodle». Створено базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, ситуацiйнi задачi, амбулаторні карти тематичних хворих. Для кращого засвоєння предметів цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри розроблено «Протокол курації амбулаторного хворого», на циклі загальна практика – сімейна медицина кожним студентом заповнюється «Медична  карта  амбулаторного  хворого».Матеріально- технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного навчального процесу. Вивчаючи різні дисципліни, студенти мають змогу долучатись до діагностичного пошуку, який реалізовують в кабінетах інструментальних обстежень. 

Доцент Н. Є. Боцюк  під час практичної частини заняття  (2016 рік)  

Доцент В. М. Творко  під час практичної  частини заняття   (2017 рік)

Вивчення дисципліни "Загальна практика-сімейна медицина" допомагає готувати спеціалістів з умінням надання первинної медичної багатопрофільної медико-санітарної допомоги населенню незалежно від віку і статі пацієнтів. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної і практичної медицини, що відповідає вимогам сучасності. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. 

Студенти розбирають кардіологічну тематику, обстежують пацієнта, обговорюють результат з доц.В.М.Творком (2018 рік)

Доцентка Н. Є.  Боцюк під час семінарського заняття з циклу "Педіатрія в сімейній медицині" (2018 рік)

Доцентка Н.І.Корильчук зі студентами на останньому занятті на 6 курсі (2018 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету вітчизняними та іноземними міжнародними рекомендаціями їх зазначенням джерел та можливого шляху доступу.

Найважливішими завданнями, які стоять перед вищими медичними навчальними закладами України, є підготовка лікарів із належним рівнем знань та практичних вмінь. Звісно, навчання іноземців у медичних  ВУЗах  України  є  популярними,  й  вимагають  високопрофесійної підготовки викладачів, щоб здійснити належне навчання. Це підіймає престиж самого викладача, кафедри, ВУЗу і країни. Для студентів-іноземців навчання є складним (студент адаптовується до зовсім іншого соціального середовища з  різними  рівнем  володіння  мовою).  Науковці  зауважують,  що  часто психологічна  готовність  до  навчання  та  рівень  володіння  мовою,  на  якій проводиться  навчання  є  недостатнім.  Тому  належне  забезпечення високої якості навчального процесу та індивідуального підходу до кожного студента -іноземця  є  пріоритетним  в  роботі  кафедри  терапії  та  сімейної медицини.

Доцент Н.І.Корильчук зі студентами-іноземцями (2019 рік)

Доцент І. О. Боровик проводить заняття з циклу "Внутрішні хвороби в сімейній медицині" (2020 рік)

Доцент О.О.Воронцов приймає ОСКІ в студентів-іноземців (2020 рік)

Доцентка І.О.Боровик зі студентами на занятті (2023 рік)

Студенти-іноземці після заняття з "Загальної практики-сімейної медицини" (2023 рік)

Навчально-практичні центри 

Завдяки збудованим та сучасно оснащеним навчально-практичним центрам первинної медико-санітарної допомоги у с. Зарубинці Збаразького району, с. Гнилиці Підволочиського району, с. Говилів Теребовлянського району, с. Увислів та с. Кокошинці Гусятинського району студенти шостого курсу проходять самостійну тижневу навчальну практику в реальних умовах роботи сімейного лікаря. Вони виконують функціональні обов’язки сімейного лікаря: здійснюють амбулаторний прийом хворих, проводять профілактичні огляди декретованих груп населення із оформленням відповідної медичної документації (амбулаторна карта хворого, паспорт сім'ї, карта диспансерного хворого, відповідно талони, тощо), приймають участь у протиепідемічних заходах, в організації та проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення, надають першу та невідкладну допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках. Студенти проводять електрокардіографічне та лабораторне обстеження хворих і можуть on line отримати консультацію відповідних спеціалістів з університетської лікарні.

                  

Професор Л.С. Бабінець  під час консультативного прийому в с. Гнилиці Підволочиського району (2019рік)

Доцент І.О.  Боровик на консультативному пийомі в с. Кокошинці Гусятинського району (2019 рік)

За участю працівників кафедри у видавництві «Укрмедкнига» надруковані  посібники «Клінічна флебологія» (2008) та «Венозні тромбози та їх ускладнення» (2010). Проф. Бабінець Л.С. є співавтором  методичного посібника для викладачів «Ведення фізіологічної вагітності» (2012). Колективом кафедри підготовлено перевидання доповненого посібника «Сімейна медицина», національного підручника "Сімейна медицина" (українською та англійськими мовами).  Окрім того, видано ряд підручників і посібників з питань сімейної медицини: Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги (2018); Захворювання органів дихання в сімейній медицині  (2019); Первинна медична допомога (2019); Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування (2019);  Хронічний біліарний панкреатит і ожиріння: клініко-патогенетичні особливості, підходи до лікування (2020); Хронічний панкреатит з аскаридозом: особливості діагностики, клініки, лікування та реабілітації (2020); Остеодефіцит при хронічному панкреатиті: пре диктори, оптимізація прогнозування і корекції  (2020); Хронічний панкреатит і трофологічна полінутрієнтна недостатність: пре диктори формування, підходи до її корекції (2020); Протокольні та ад’ювантні методики лікування і реабілітації хронічного панкреатиту у загальнолікарській практиці (2021); Гіпертонічна хвороба у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок: гемодинамічні і вегетативні особливості, вибір антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці (2021); Первинна медична допомога. Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці (2021); Первинний остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом: клініко-патогенетичні особливості, оптимізація лікування та реабілітації (2021); Захворювання органів травлення у сімейній медицині (2021); Захворювання скелетно-м’язової системи як міждисциплінарна проблема (2021); Короновірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів (2021); Актуальні аспекти вищої медичноої освіти за фахом «загальна практика-сімейна медицина» (2021); Нутритивний статус пацієнтів в загальнолікарській практиці (2021); Нутритивний статус пацієнтів в загальнолікарській практиці (2021); Захворювання органів травлення у сімейній медицині (2021); Шляхи оптимізації відновного лікування хронічного панкреатиту у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу в умовах курорту Трускавець-Східниця (2022); Силабус дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина» на додипломному рівні з матеріалами підготовки (2022); Актуальні аспекти геронтології та паліативного догляду в сімейній медицині (2022); Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» (2022); Актуальні аспекти профілактики і превентивної медицини у загальнолікарській практиці (2023); Традиційні та сучасні аспекти застосування рефлексотерапії в загальнолікарській практиці (2023); Загальна практика – сімейна медицина у 3 кн. (2023); Мультидисциплінарні аспекти викладання дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина» у вищій медичній освіті (2023).

Студенти навчаються на інтерактивній дошці (2019 рік)

Навчаються в кабінеті сімейного лікаря (в симуляційному центрі) (2021 рік)

Повторюють матеріал з кардіології в симуляційному центрі (2023 рік)

Працівники кафедри приймають активну участь у ОСКІ, працюють зі студентами освоюючи інтерактивне навчання, освоюють нові техноголії навчання. переконані, що самостійна робота студентів у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги значно підвищує якість навчального процесу, дає можливість реалізувати набуті на попередніх курсах теоретичні знання та практичні навички, тому виникає необхідність у збільшенні кількості навчально-практичних баз сімейної медицини для стажування студентів шостого курсу, як у сільській місцевості, так і в м. Тернополі. Передбачається розширення можливостей для самостійної роботи студентів  на амбулаторному прийомі, для обслуговування активних та пасивних викликів та у оформленні відповідної документації сімейного лікаря.

Доцент Н.І. Корильчук приймає ОСКІ у студентів 3 курсу (2019 рік)

Доцент О.О.Воронцов приймає ОСКІ у іноземних студентів (2019 рік)

Студенти іноземці на станції по здачі ОСКІ (2019 рік)

Доц. Н.Є. Боцюк проводить заняття в дитячій поліклініці (2023 рік)

Лікар-педіатр разом зі студенткою на практичній роботі в дитячій поліклініці (2023 рік)

Сімейний лікар разом зі студентами 6 курсу на практичному занятті а амбулаторії сімейного типу (2023 рік)

Базові підручники за якими навчаються студенти на кафедрі в різні роки

Ас.І.М.Галабіцька зі студентами в симуляційному кабінеті (2023 рік)

Ас. І.В.Махніцька зі студентами (2023 рік)