НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КИЦАЙ КАТЕРИНИ ЮРІЇВНИ

1. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Взаємозалежність стану печінки і підшлункової залози при хронічному біліарному панкреатиті на тлі ожиріння, підходи до комплексного лікування. Сучасна гастроентерологія. – 2020. – № 6 (116). – С. 30-36.

2. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Хронічний біліарний панкреатит і ожиріння: клініко-патогенетичні особливості, підходи до лікування. Тернопіль: «Вектор», – 2020. – 179 с.

3. Kytsai K, Babinets L.. The share wave elastography indices of the pancreas and the liver in patients with chronic pancreatitis. Organization of scientific research in modern condition'2020. – 2020. – P. 199-202.

4. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Мігенько Б.О. Оцінка структурного і функціонального стану підшлункової залози у різних групах пацієнтів з хронічним біліарним панкреатитом. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. – № 2 (90). С. – 69-72.

5. Первинна медична допомога. Навчальний посібник. За ред. проф. Бабінець Л.С.Том 1. – «Магнолія 2006». – 2019 с.

6. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С. Ефективність застосування метадоксину для корекції абдомінального ожиріння у хворих на хронічний панкреатит. Актуальні питання фармакології та фармакотерапії : матеріали Всеукр. міждисциплінарн. наук.-практ. конф, 26-27 вересня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – С. 27–28.

7. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Оцінювання параметрів еластографії підшлункової залози і печінки при коморбідності хронічного біліарного панкреатиту та ожиріння. Семейная медицина. – 2019. – № 2 (82). – С. 123–125.

8. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Медикаментозна корекція показників абдомінального ожиріння у хворих на хронічний панкреатит ожирінням. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 2 (38). – С. 187–189.

9. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С. Раціональне ведення хронічного панкреатиту у пацієнта з раком підшлункової залози. Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку : зб. тез. – Харків, 2019. – С. 43–44.

10. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С. Аналіз параметрів еластографії хвилі зсуву підшлункової залози при хронічному панкреатиті і супутньому ожирінні. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф., 13 червня 2019 р. Тернопіль, 2019. – С. 15.

11. Кицай К. Ю. Динаміка показників абдомінального ожиріння у хворих на хронічний панкреатит під впливом лікування. Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 15-17 квітня 2019 р. Тернопіль, 2019. – С. 33–34.

12. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С., Дроняк Ю. В. Спосіб оцінки зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози : пат. № 133394 Україна, МПК А61М 31/00. № u201808835 ; заявл. 20.08.18 ; опубл. 10.04.19, Бюл. № 7/2019.

13. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Показники трофологічного статусу при хронічному біліарному панкреатиті. Жіноче здоров'я : імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : матеріали Всеукр. міждисциплінарн. наук.-практ. конф, 1-2 березня 2018 р. Тернопіль, 2018. – С. 7.

14. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Сасик Г. М., Грималюк Н. В. Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному панкреатиті у поєднанні з ожирінням. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. – № 2 (34). – С. 235-237.

15. Кицай, К. Ю., Бабінець Л. С., Боровик І.О., Складанюк Л.І., Войцехівська Т.В. Корекція дисліпідних порушень у хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 березня 2017 р. Тернопіль, 2017. – С. 48–49.

16. Бабинец Л. С., Кыцай К. Ю., Боровик И. А., Складанюк Л.И., Войцеховская Т.В. Влияние ожирения на состояние паренхимы печени и поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом. Актуальные проблемы современной медицины : материалы 71 науч.-практ. конф., 18-19 мая 2017 р. Самарканд, 2017. – С. 166.

17. Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Кицай К. Ю., Галабіцька І. М. Кореляції між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарного ґенезу. Вестник клуба панкреатологов. – 2017. – № 1 (33). – С. 38–40.

18. Вabinets L. S., Kytsai K. Yu. Structural condition of pancreas and liver in patinets suffering from chronic biliary pancreatitis combined with obesity. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 2 (30). – С. 108–110.

19. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням : інформаційний лист. Київ : Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2017. – 4 с.

20. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Дисбаланс калікреїн-кінінової системи при хронічному панкреатиті у поєднанні з ожирінням і результати його комплексної корекції. Гастроентерологія. – 2017. – № 4 (51). – С. 246–248.

21. Babinets L., Kytsai K., Kotsaba Yu., Halabitska I., Melnyk N., Semenova I., Zemlyak O. Improvement of the Complex Medical Treatment for the Patients with Chronic Biliary Pancreatitis. Wiedomosti Lekarskie. – 2017. – № 2 (1). – Р. 213–216.

22. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням : пат. № 104159 Україна, МПК А61М 31/00. № u201507750 ; заявл. 03.08.15 ; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1.

23. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Складанюк Л. І. Скринінг структурного стану підшлункової залози у хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням. Здоров'я українців в руках сімейного лікаря : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 8-9 грудня 2016 р. Київ, 2016. – С. 12–13.

24. Babinets L., Kytsai K., Kotsaba Yu., Halabitska I. The Correlation Between Trofology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Biliary Genesis Chronic Pancreatitis. Bulletin of Akaki Tsereteli State University. – 2016. – № 2 (8). – Р. 180–183.

25. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С., Грималюк Н. В. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при лікуванні хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. Університетська клініка: захворювання гепато-біліарної системи з позицій поліпрофільного підходу : матеріали щорічної наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20 січня 2016 р. Харків, 2016. – С. 50.

26. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Оптимізація лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. Здоров’я України. – 2016. – № 1. – C. 2–3.

27. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Криськів О. І. Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2016. – С. 105.

28. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С.Динаміка показників оксидантно-антиоксидантної системи при лікуванні хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. Університетська клініка: захворювання гепато-біліарної системи з позицій поліпрофільного підходу : матеріали щорічної наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20 січня 2016 р. Харків, 2016. – С. 49.

29. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Клініко-патогенетичні паралелі хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння. Гастроентерологія. – 2016. – № 1 (59). – С. 86–92.

30. Бабінець Л. С., Мігенько Л. М., Кицай К. Ю., Мігенько Б.О., Квасніцька О.С. Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції. Вестник клуба панкреатологов. – 2016. – № 1 (30). – С. 16–19.

31. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С., Мігенько Б. О. Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики. Вестник клуба панкреатологов. – 2016. – № 4 (33). – С. 28–32.

32. Кицай К. Ю., Бабінець Л. С. Порівняльна оцінка якості життя різних груп хворих на хронічний біліарний панкреатит. Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. Тернопіль, 2015. – С. 29.

33. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Боровик І. О., Рябоконь С. С. Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу. Здоб. клін. та експер. мед.: матеріали наук. практ. конф. з участю міжнар. спеціалістів, Тернопіль, 2015. – С. 141.

34. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Порівняльна характеристика перебігу хронічного панкреатиту біліарного генезу у різних групах хворих. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової наук. практ. конф., 17 червня 2015 р. Тернопіль, 2015. – С. 5–6.

35. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Марків Н. В. Ефективність багатоголчастої різнометалевої поверхневої аплікації у лікуванні хронічного біліарного панкреатиту в поєднанні з ожирінням. Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15-16 жовтня 2015 р. Київ, 2015. – С. 33–34.

36. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Грималюк Н. В. Ефективність включення препарату Ліверія ІС до комплексної терапії хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. Медицина ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю, 26 листопада 2015 р. Харків, 2015. – С. 36.

37. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Хронічний біліарний панкреатит: етіологічні аспекти, патогенетичні механізми. Здоров’я України. – 2015. – № 3 (37). – C. 42–46.

38. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит : пат. № 103304 Україна, МПК А61К 31/00, А61К. № u201505790 ; заявл. 12.06.15 ; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23.

39. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Назарчук Н. В. Порівняльна оцінка різних груп хворих на хронічний біліарний панкреатит. Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста : матеріали наук.-практ. конф., 5 березня 2015 р. Тернопіль, 2015. – С. 4–5.

40. Вabinets L. S., Kytsai K. Yu. Clinical and paraclinical assessment of biliary genesis chronic pancreatitis. Вопросы современной медицинской науки : материалы научной конф. студентов-медиков с междунар. участием, 3-4 апреля 2015 р. Самарканд, 2015. – С. 131–132.

41. Вabinets L. S., Kytsai K. Yu. Stool test parameters and pancreas structural condition among patients with chronic pancreatitis after cholecystectomy. Sanatate publica, economie si management in medicina. – 2015. – № 4 (61). – С. 129–131.

42. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Актуальні аспекти формування хронічного біліарного панкреатиту. Вестник клуба панкреатологов. – 2015. – № 4 (29). – С. 46–50.

43. Вabinets L. S., Halabitska I. M., Kytsai K. Yu. Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis. Journal of Health Sciences. – 2014. – № 4 (16). – Р. 272–275.

44. Бабінець Л. С., Назарчук Н. В., Кицай К. Ю. Структурний стан підшлункової залози та параметри копрограми в оцінці хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії. Лікарська справа. – 2014. – № 11. – С. 82–84.

45. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Боровик І. О., Грималюк Н. В. Оцінка показників еластографії печінки у хворих на хронічний панкреатит на тлі стеатогепатозу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали наук. практ. конф., 21 травня 2014 р. Тернопіль, 2014. – С. 6–7.

46. Бабінець Л. С., Кицай К. Ю. Еластографічні параметри печінки у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стеатогепатозом. Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : міжобласна наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р. Тернопіль, 2014. – С. 12–13.