Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Світлана Степанівна Рябоконь


1. Гонський Я.І., Гранківська С.С., Михалків М.М. Вплив гістидинату міді на деякі показники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Буковинський медичний вісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.

2. Гранківська С.С. Вплив поєднаної дії ентеросорбенту “Фібрабет” та металокомплексу гістидину з міддю на стан детоксикуючої системи у тварин різного віку з хімічним ураженням // Медична хімія – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 27-30.

3. Гонський Я.І., Гранківська С.С. Корекція порушень ендогенної інтоксикації при експериментальному токсикозі, спричиненому поєднаною дією нітриту натрію та тетрахлорметану // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – 2002. – № 3.- С. 12-16.

4. Гранківська С. Корекція Фібрабетом біохімічних порушень у тварин, уражених нітритом натрію та в комбінації з тетрахлорметаном // Тези доп. VI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль, 2002. – С. 224.

5. Гранківська С.С., Михалків М.М. Вміст SH-груп в крові та печінці тварин уражених різноманітними ксенобіотиками // Тези доп. V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 155.

6. М.М. Михалків, С.С. Рябоконь – Гранківська, Р.М. Кубант Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2003, № 1, С. – 147-148

7. С.С. Рябоконь - Гранківська, Р.М. Кубант, М.М. Михалків, В.В. Павліковська, Г.Б. Сусла Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільно радикального окиснення ліпідів та білків плазми крові тварин із нітратною інтоксикацією // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2003, № 1, С. – 150

8. Гранківська С.С., Михалків М.М., Гонський Я.І., Калинський М.І. Ендогенна інтоксикація у тварин уражених натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом «Фібрабет» і металокомплексом гістидинатом міді / Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 2. – С. 90-92.

9. Аналіз показників остеоденситометрії після оперативного лікування виразкової хвороби в пізньому післяопераційному періоді. /Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь С.С. та ін. // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004.

10. Гощинський В. Б., Боровик І. О., Рябоконь- Гранківська С. С., Творко В. М. Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби. – «Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.

11. Михалків М.М., Гонський Я.І., Рябоконь С.С., Кубант Р.М. “Використання амінокислот та їх металокомплексів, як потужних антиоксидантів” – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Створення виробництва, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок” – 2004. - С. 386 – 388.

12. Рябоконь-Гранківська С.С., Боровик І.О., Творко В. М., Михалків М. М., Кубант Р. М. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль – 2004 р. №2

13. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”. – Луганськ: Український медичний альманах. – 2005. - №2. С. 37-39

14. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Остеопенічний синдром при виразковій хворобі та її ускладненнях // Матеріали ІІІ Українського конгресу гастроентерологів „ Актуальні питання сучасної гастроентерології”. – Дніпропетровськ. 2005 р.

15. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Рябоконь С.С., Дмухальська Є.Б. Ентеросорбція – ефективний і доступний метод корекції токсичного гепатиту // Медична хімія – 2005, № 4, том 7. – С. 6-10.

16. Михалків М.М., Вронська Л.В., Гранківська – Рябоконь С.С. Один з можливих варіантів системи оцінювання знань студентів // Матеріали науково-практичної конференції “Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти.” – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С.379-384.

17. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, Л.С. Бабінець, В.В. Павліковська, С.М. Бутвин, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, М.В. Бойчак, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. Формування науково-доказового світогляду студентів – основа підготовки лікаря сімейної медицини на додипломному рівні.//Матеріали навчально-наукової конференції „Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2006. – С.264-266.

18. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, І.О. Боровик, Н.І.Корильчук, В.М. Творко, С.С.Рябоконь. Організація навчального процесу на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини на базі амбулаторії сімейного лікаря в с. Галущинці. //Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції „Становлення сімейної медицини в Україні”. – Тернопіль 2006. С. 14-16.

19. С.С. Рябоконь, М.М. Михалків, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, М.В. Бойчак Вплив комбінованої дії хімічних токсикантів на живі організми //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” . – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2006. – С. 57.

20. Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи. /Біомедична і біосоціальна антропологія. - Вінниця.-2007.- С. 159.

21. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

22. Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря // Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 41-43.

23. Рябоконь С.С., Віщур І.Є., Михалків М.М., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. Вплив ентеросорбенту „Фібрабет” на стан детоксикуючої системи у тварин з хімічним ураженням печінки //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 127.

24. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

25. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою //Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.

26. В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі. – Медична освіта 2008 р. , №1. С. 41 – 43.

27. В.Б. Гощинський, А.В. Зоря, Л.С. Бабінець, С.М. Бутвин, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.В. Павліковська, В.М.Творко Впровадження кредитно-модульної системи у підготовці спеціаліста за фахом „Загальна практика-сімейна медицина” на кафедрі поліклінічної справи і сімейної медицини // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” м. Тернопіль. 15-16 травня 2008 року, С. 113-121.

28. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, А.В.Зоря, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь, Н.І. Корильчук Клінічні особливості бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагально-рефлюксною хворобою// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції „Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання” м. Тернопіль 2008 рік. С. 19

29. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Зоря А.В., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Ясній О.Р., Мігенько Б.О. Про до дипломну професійну орієнтацію сімейних лікарів // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір (Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції м. Тернопіль).-2009.-С.175-177.

30. Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Воронцов О.О., Павліковська В.В. Рівень комунікативної емпатії у відносинах майбутнього лікаря та пацієнта //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” м. Тернопіль. – 2009. – С. 177-179.

31. Гощинський В.Б., П’ятничко О.З., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Зоря А.В. Про підвищення інформативної ультразвукового дослідженя венозної системи нижніх кінцівок. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-2009.-С.49-50.

32. Гощинський В.Б., Зоря А.В., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, Л.І. Складанюк* Корекція психосоматичних порушень у пацієнтів з виразковою хворобою.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2009. – С. 59.

33. Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Семяоніді Л.Д., Марків Н.В., Ониськів Л.С. Акупунктурна денс-терапія в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи. м. Київ 2009 рік., С. 21 – 24.

34. Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, С.С. Рябоконь, М.В. Скрипник Дисбіоз товстого кишечника при хронічному панкреатиті та ефективність застосування біфі-форму комплекс для корекції його клінічних проявів // Архів клінічної медицини(м Івано-Франківськ), 2009, № 1, С. 28-31.

35. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

36. Ворнцов О.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Наконечна І.Є. Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам вигодовування // Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 67.

37. Л.С. Бабінець, В.В. Кміта, Г.П. Ялинська, О.О. Ониськів, Н.І.Корильчук, О.А. Качмар, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, С.Я. Боднар, Н.Є. Боцюк Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здор. України. – Тернопіль, 2010. - №1. – С. 44-48.

38. Боровик .О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчокамяною хворобою// Вісник наукових досліджень № 2. - Тернопіль 2010. - С. 120-121

39. Бабінець Л.С., Криськів О.І., Квасніцька О.С., Рябоконь С.С. Застосування L-карнітину в комплексній терапії хронічного панкреатиту у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень // Матеріалили конференції. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2010. – С. 9-10.

40. Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів у клінічній практиці для попередження неспроможності кишечних швів. //Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-м. Тернопіль. 17.06.2010.-С.27.

41. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Клінічні аспекти перебігу ішемічної хвороби серця в поєднанні з жовчнокам’яною хворобою // Матеріали міжбласної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини». – Тернопіль 27-28 жовтня 2010. – С. 17

42. І.О. Боровик, С.С. Рябоконь , В.М. Творко, І.І. Молень Можливості корекції остеопенічного синдрому у пацієнтів з виразковою хворобою //Матеріали ІІІ національного конгресу «Людина та ліки Україна». – м. Київ. 24-25 березня 2010. – С. 20

43. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк Реабілітація хворих після резекцій шлунка в практиці сімейного лікаря. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ»Укрмедкнига». – 2011. – с. 28-29.

44. В.Б. Гощинський, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк, Корильчук Т.Б. До питання менопаузального метаболічного синдрому. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ» Укрмедкнига». – 2011. – с. 31-32.

45. Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, В.М. Творко, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь /Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів //Сімейна медицина. – 2011. - № 4 (38). – с. 67-69

46. І.О. Боровик, Н.І.Корильчук, С.С. Рябоконь , Н.Є.Боцюк /Ефективність рабепразолу у хворих на бронхіальну астму з гастроезофагальним рефлюксом // ІV національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2011. – С. 35-36.

47. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Ефективність використання глюкофажу та ксенікалу у хворих на метаболічни синдром Х // ІV національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2011. – С. 73-74.

48. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» (випуск 45), Дніпропетровськ – 2011. –С. 173 – 180.

49. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов, О.Р. Ясній, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько Ефективність кредитно-модульної системи в процесі підготовки сімейного лікаря на додипломному рівні // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальному закладах України ІІІ – ІV рівнів акредитації», Тернопіль 2011 р., С.211-213.

50. Боровик І.О.Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є.,Корильчук Т.Б До питання гастродуоденальної патології у хворих з надмірною вагою та ожирінням // Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2011. – С. 23.

51. Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Гастроезофагальнорефлюксна хвороба у хворих з супутньою бронхіальною астмою // Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2011. – С. 12-13.

52. Л.С. Бабінець, Ю.В. Шевчук, І.В. Семенова, І.О, Боровик, С,С, Рябоконь Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті // Вісник наукових досліджень №1, 2012 р., С 28 – 30.

53. Бабінець Л,С,, Семенова І.В., Рябоконь С.С. Мінеральна щільність кісткової тканини при хронічному панкреатиті // Збірник робіт науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікувань захворювань внутрішніх органів», 10 жовтня 2012 р, С 26-27.

54. В. Б. Гощинський, Л. С. Бабінець, Є. М. Стародуб, Н. Є. Боцюк, І. О. Боровик, Н. І. Корильчук, С. С. Рябоконь, О. Р. Ясній, О. О. Воронцов, В. М. Творко, Б. О. Мігенько Удосконалення процесу підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини на додипломному рівні // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, “Впровадження нових технологій за кредитно – модульної системи організації навчального процесу УВМ(Ф) НЗ III - IV рівнів акредитації” 26-27 квітня 2012 року – Медична освіта № 3 (додаток) 2012 р – С. 41-43.

55. Бабинец Л.С., Семенова И.В., Рябоконь С.С. Возможности коррекции остеодефицита при хроническом панкреатите. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.

56. Бабинец Л.С., Боровик И.О., Рябоконь С.С. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите. – Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M1-M3.

57. Бабінець Л.С., Шевчук Ю.В., Рябоконь С.С., Творко В.М. Клініко-патогенетичні ознаки анемії при хронічному панкреатиті. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 11-12.

58. Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Матюха Л.Ф., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Сімейний лікар – акушер-гінеколог. Готовність до співпраці. – Сімейна медицина № 3 (47), 2013, С. 5-7.

59. Б. Мігенько, Л. Бабінець, І. Боровик, С. Рябоконь. Вирішення хірургічних питань у практиці сімейного лікаря: гострі нагнійні захворювання. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №4.- С. 22-26.

60. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є Боцюк, О.О. Воронцов, Б.О.Мігенько, С.С. Рябоконь, Є.М. Стародуб, В.М. Творко, О.Р. Ясній Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.

61. І. Боровик, Л. Бабінець, С. Рябоконь, Н. Боцюк Лихоманка нез’ясованого походження. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - № 2.- С. 31-35.

62. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, Б.О. Мігенько, С.С. Рябоконь, Є.М. Стародуб, В.М. Творко, О.Р. Ясній Досвід впровадження практично орієнтованої підготовки лікаря загальної практики на додипломному рівні // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року. - Тернопіль «Укрмедкнига», 2013 р. – С. 19-21.

63. Л. Мігенько, Л. Бабінець, С. Рябоконь. «Синдром Коуніса». // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014.- №2(47). – С. 44-46.

64. Назарчук Н.В., Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О. «Дослідження клінічного перебігу та якості життя хворих на хронічний панкреатит у віддалений період після холецистектомії». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 31-32.

65. Дроняк Ю.В., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С. «Аскаридоз як фактор формування і ускладнення хронічного панкреатиту» // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 23.

66. У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, Л.І. Складанюк, С.С. Рябоконь, І.О. Сивирин, Т.В. Войцехівська. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 157.

67. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.

68. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська, О.Р. Ясній Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

69. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є Боцюк та ін. «Оптимізація кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду» // Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13

70. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Л.І. Складанюк Можливості стандартизованої оцінки якості життя у хворих з хронічним панкреатитом // Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 26.

71. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.

72. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська, О.Р. Ясній Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Сімейна медицина № 3 (53), 2014. – С. 19-21.

73. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є.Боцюк, С.С. Рябоконь Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту // Лікарська справа № 11, 2014 С. – 128 – 130.

74. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині // Українські медичні вісті (Мат-ли конгресу СФУЛТ, Чернівці, 2014). – Том 11, число 1-4. – С. 22.

75. Бабінець л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Особливості підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги у Великій Британії // матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». – Тернопіль, 2014. – С. 10-12.

76. Хворі на інсомнію в практиці сімейних лікарів Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015. - № 2 (53). – с. 34-38. О. Воронцов, Л. Бабінець, І. Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь

77. Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 1 (22). – с. 141. Л. Бабінець, К.Ю. Кицай, І.О. Боровик, С.С.Рябоконь

78. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31. (фахове видання) Л.С. Бабінець, О.О, Ткач, Л.М. Матюк, В.Ю.Чарторинський, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, Б.О.Мігеньки

79. Обґрунтування ефективності різних методик лікування при хронічному панкреатиті з імунною недостатністю. Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста»5 березня 2015 року. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – С 5-6. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.І. Молень, С.С. Рябоконь

80. Пептична виразка: діагностика та лікування на первинному етапі надання медичної допомоги Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015. - № 2 (53). – с. 12-16. І. Боровик, Л. Бабінець, Н. Боцюк, С. Рябоконь, В. Чарторинський

81. Особливості різних типів загострення ХОЗЛ. Матеріали Х ювілейної південноукраїнської науково-практичної конференції «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини» 9 квітня 2015 року. – Одеса: Одеський національний медичний університет, 2015. – 83-84 с.82. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини. Сімейна медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 118-120. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь, Б.О.Мігенько, В.М. Творко, О.Р. Ясній

83.    Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдром, сучасні підходи до лікування. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2 (26). – с. 99-100. Б.О.Мігенько, Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, С.С.Рябоконь

84. Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2 (26). – с. 133. М.В. Палихата, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С.Рябоконь

85. Метаболический синдром и ХОБЛ. Трансляционная медицина. – Тезисы Всероссийской конференции с международным участием «Командный подход в современной ендокринологии» 26-28 мая 2016 года, Санкт-Петербург. – 2016. – приложение № 2. – С. 35-36. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Творко В.М., Корильчук Б.Т.

86. Особенности ХОБЛ при метаболическом синдроме. Тезисы Республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы дисметаболизма». – Ташкент 2016.-С. 64. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Корильчук Б.Т.

87. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, О.Р. Ясній. Актуальні питання підготовки спеціаліста загальної практики – сімейного лікаря на додипломному рівні // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 122-123.


88.   Л. С. Бабінець, Н. Є. Боцюк, Н. І. Корильчук, І. О. Боровик, Є. М. Стародуб, О. О. Воронцов, С. С. Рябоконь, Б. О. Мігенько, В. М. Творко, О. Р. Ясній «Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря» // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль у двох томах. - ТОМ 2. - Тернопіль ТДМУ. - «Укрмедкнига». – 2017. - С 7-8.

89.  Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М. «Тандем сімейного лікаря та ендокринолога у спілкуванні з пацієнтом» //Українська професійна мова: історія і сучасність матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 22-23 червня 2017. – С. 16.  

Comments