Підручники та посібникиПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 

БАЗОВА (ОСНОВНА): 

1. Сімейна медицина: Підручник: у 3-х т. Т.1 (Загальні питання сімейної медицини) / О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік, А.С. Свінцицький та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. К.: Медицина, 2013. 672 с.

2. Сімейна медицина: навчальнй посібник / [Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М. та ін.]; за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба.- 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль: ТДМУ, 2014. 1162 с.

3. Гиріна О.М. Сімейна медицина: У 3-х кн. Кн. 1. Організаційні основи сімейної медицини (Світовий досвід): Довідник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: Медицина, 2007. 392с.

4. Передерий В.Г., Ткач С.М. Основы внутренней медицины. Том1. Підручник.-К., 2009. 784 с

5. Передерий В.Г., Ткач С.М. Основы внутренней медицины. Том2. Підручник.-К., 2009. 976 с.

6. Еталони практичних навичок для лікарів загальної практики-сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред. члена-кореспондента НАМН України, проф Вороненка Ю.В., проф. Лисенка Г.І.  К. – 2011. 344., том 1.

7. В.М. Чернобровий Загальна практика-сімейна медицина:основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація, телемедицина (навчально-методичний посібник). – Вінниця. – 2011. – 84 с.

8. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря): Посібник. - Дніпропетровськ: “АРТ- ПРЕС”, 2002.- 370с.

9. Поліклінічна справа і сімейний лікар: Посібник.- Київ: «Здоров'я», 2003.- 636с.

10. Черешнюк Г.С., Черешнюк Л.В. «Організаційні основи загальної практики – сімейної медицини». Посібник – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2013. – 184с

11. Педіатрія в практиці сімейного лікаря /За ред. проф.Банадиги Н.В.. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 340 с.

12. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / За редакцією проф. О.П.Волосовця та Ю.В.Марушка - Х.: Прапор. - 2008.

13. Волосовець О.П., Кривопустов С.П. Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря (амбулаторна педіатрія). Харків: Новое слово, 2010. – 208 с. Зубаренко О.В., Портнова О.О., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Весілик Н.Л.

14. Зубаренко О.В., Портнова О.О., Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Весілик Н.Л. Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку). Посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2011. – 288 с.

15. Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Остапик Л.І., Палієнко І.А., Мруга М.Р. (ред.) Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Частина 2. Педіатрія, акушерство та гінекологія, гігієна. -Київ: Nova Knyha Publ.,2005.-404с.

16. Дячишин, В.І. Диспансеризація в діяльності сімейного лікаря (лекція).- Львів:ПП “Кварт”, 2002.- 33с

17. Волосовець О.П., Кривопустов С.П. Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря (амбулаторна педіатрія). — Харків: Нове слово, 2010.

18. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря): Посібник. - Дніпропетровськ: “АРТ- ПРЕС”, 2002.- 370с.

19. Первинна медико-санітарна допомога / Сімейна медицина: [монографія] / За ред. В.М. Князевича; Міністерство охорони здоров’я України. – К., 2010. – 404 с.

20. Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А. Поликлиническая терапия. – М.: - ГЭОТАР Медиа. – 2009. – 704 с.

ДОПОМІЖНА: 

1.Профілактична та протиепідемічна робота в практиці сімейного лікаря/ Ждан В.М., Лисак В.П., Дубинська Г.М. та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Полтава, 2004. – 166 с.

2.Вітенко І.С. та ін. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих: Навч. посібник. - Тернопіль: «Укрмедкнига», 2002. - 186с.

3.Профілактика окремих захворювань внутрішніх органів // Поліклінічна справа і сімейний лікар / Є.Я. Скляров, І.О. Мартинюк, Б.Б. Лемішко та ін. – К.: Здоров’я. – 2003. – 636 с.

4. Обрезан А.Г. Семейная медицина: учебное пособие / А.Г. Обрезан, А.А. Стрельников, О.Б. Крысюк, Л.В. Когорова. - СПб. : Спейлит, 2010.- 463 с.

5.Наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрований в Мін'юсті 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196, зі змінами від 06.12.2011 №882, зареєстрованими в Мін'юсті 2 лютого 2012 р. за №163/20476);

6. Наказ МОЗ України від 28.10.2011 №716 "Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності", зареєстрований в Мін'юсті 23 грудня 2011 року за № 1521/20259

7.Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения/ Под ред. проф. О.Я. Бабака, Н.В. Харченко// «Справочник врача Гастроентеролога». – 2-е изд., перераб. и дополн. – К.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2007. – 308 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).

8. Педіатрія / За редакцією проф. О.В. Тяжкої. – Вінниця „Нова Книга”, 2008. – 1096 с.

9.Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль / Медика – М, 2010. – 128 с.

10. Гастроентерологія / Харченко Н.В., Бабак О.Я.. – К.: 2007. – 720 с.

11. В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина Гастроэнтерология: Национальное руководство. - 2008. – М:.380 с.

12. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения/ Под ред. проф. О.Я. Бабака, Н.В. Харченко// «Справочник врача Гастроентеролога». – 2-е изд., перераб. и дополн. – К.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2007. – 308 с. – (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»).

13. Настанова з кардіології/ За ред. В.М. Коваленка. — К.: МОРІОН, 2009. — 1368 с.

14. Фещенко, Ю. І. Пульмонологія та фтизіатрія (підручник: у 2-х томах) / Ю. І. Фещенко, І. Г. Ільницький, В. М. Мельник, В. П. Мельник, О. В.Панасюк; під ред. Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького. – Київ - Львів : Атлас, 2009. – 1336 с.

15. Клінічна ендокринологія: Підручник / Хворостінка В.М., Лісовий В.М. — К., 2009. — 544с.

16. Біловол О. М., Ковальова О. М., Попова С. С., Тверетінов О. Б.. Ожиріння в практиці кардіолога та ендокринолога: [монографія] / Харківський національний медичний ун-т ; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Т. : ТДМУ, 2009. — 620с.

17. Навчальний посібник з хірургії в модулях: навч. посібн. / За ред. Л.М. Ковальчука. — К.: Медицина, 2011. — 480 с.

18. Голка Г.Г., Бур'янов О.А., Климовицький В. Травматологія та ортопедія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів, — Вінниця : Нова Книга, 2014.- 416 с.

19. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. — К.: Медицина, 2011. — 552 с.

20. .Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011. — 160 с.

21. Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. «Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років».

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

1. Концепція реформування охорони здоров’я Тернопільської області.

2. Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

3. Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

4. Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/

5. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 271 . [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html

6. Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини" [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111123_816.html

7. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120803_600.html

8. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110715_417.html

9. Наказ від 05.05.2003 №191 Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги.за спеціальністю "загальна практика-сімейна медицина". [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040505_191.html

10. Про диспансеризацію населення:Наказ МОЗ України від 27.08.2010 № 728 . [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100827_728.html

11. Про порядок відбору та направлення хворих на санаторно-курортне лікування Проект наказу МОЗ від 05.06.2006. [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060605_p.html

12. Про затвердження Алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом А(H1N1) Каліфорнія Наказ МОЗ України. № 813 від 07.11.2009 р. [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20091111_813.html

13. Наказ МОЗ України від 09.04.08р. №189 "Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності": [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080409_189.html

14. Про затвердження інструкції про встановлення груп інвалідності Наказ МОЗ України від 05.09.2011 № 561 . [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 1317 від 03.13.2009 «Питання медико-соціальної експертизи» [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

16. Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності" від 10.05.12 [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120510_ppp.html

17. Наказ МОЗ України від 05.06.2012 № 420 "Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я..."[Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120605_420.html

18. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р №595 .[Електронний ресурс].
– Шлях доступу: http://moz.gov.ua/ua/print/dn_20110916_595.html


Comments